ข่าวสารและงานของเรา

Terms and Conditions to Visit Website Genetic Organizer

Terms and Conditions | Website

ประกาศบริษัท

 

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 18 มิ.ย. 2563

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์จีเนติก ออแกไนเซอร์ 

www.geneticorganizer.com รวมถึง G-organizer.com

 

บริษัท จีเนติก ออแกไนเซอร์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ Geneticorganizer.com และ G-organizer.com ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัท โดยเว็บไซต์ทั้ง 2 ไซต์นี้จะให้บริการเกี่ยวกับ การเผยแพร่ข้อมูลบริษัท การให้บริการ ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา ของบริษัท จีเนติก ออแกไนเซอร์ จำกัด เท่านั้น และ/หรือ บทความประเภทต่าง ๆ ที่อาจเป็นความรู้หรือสิ่งที่น่าสนใจแก่ผู้ใช้บริการ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทุกท่านรับทราบว่า เมื่อมีการใช้งานหรือเรียกดูเว็บไซต์ GeneticOrganizer.comและ G-organizer.com เท่ากับท่านยอมรับว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ อีกทั้งยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด หากท่านไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ ทุกท่านรับทราบว่าเว็บไซต์ของบริษัททั้ง 2 เว็บ เป็นเพียงการให้ข้อมูล และแสดงประวัติผลงานที่ผ่านมาของบริษัทเท่านั้น กรณีที่เกิดข้อพิพาทใด ๆ ในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา ต่อบริษัท และ/หรือกรรมการของบริษัท

การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ทุกท่านเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้งานบน อินเตอร์เน็ต เนื่องจากข้อจำกัดหรือข้อขัดข้องของระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง ทั้งนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ท่านตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ และยินดีรับความเสี่ยงนี้ด้วยตัวท่านเอง

 

ความเป็นส่วนตัว

โปรดตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ของบริษัท ซึ่งควบคุมการเข้าชมเว็บไซต์นี้ของท่านด้วย โดยนโยบายดังกล่าวจะรวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงและยอมรับว่า สื่อทั้งหมด ได้แก่ รูปภาพ รายละเอียด ข้อมูล ภาพประกอบ การออกแบบ ไอคอน ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ ข้อความ ซอฟต์แวร์ กราฟิก สคริปต์ โลโก้ และสื่ออื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์บริษัท (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ความลับทางการค้า ความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียการจัดงาน ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ และทรัพย์สินของบริษัท 

 

การใช้บริการ

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้เว็บไซต์บริษัท เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลของบริษัท เพื่อนำไปสู่การจัดจ้าง การนำเสนอสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง การสมัครงาน การหาความรู้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้เว็บไซต์บริษัทเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • การทำซ้ำ คัดลอก ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง การลบ การส่งผ่าน การแจกจ่าย การแคชผ่านพร๊อกซี การนำออก ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นงานที่มีต้นแบบจากบริษัท นำออกไปทำงานอันผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนล่วงหน้า
  • กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด
  • ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือข้อความ งานใด ๆ จากเว็บไซต์บริษัทและ/หรือนำไปโพสต์ ตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฏซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ลูกค้าของบริษัท พนักงาน ผู้อยู่ในประวัติผลงานบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท 
  • อัพโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมล์หรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) อีเมล์ขยะ (Junk Mail) สแปมเมล์ (Spam) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย จำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ โปรแกรมซอฟต์แวร์และรบกวนการทำงานของบริษัท และผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต และ/หรือบุคคลภายนอก
  • ห้ามใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ขัดขวาง แทรกแซงการทำงานหรือให้บริการของบริษัท หรือเครื่องคอมพิวเตอร์และ/ หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก อาทิ ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบ ของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ
  • ห้ามใช้แท็ก Meta หรือข้อความที่ซ่อนอื่น ๆ ก่อนได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท 
  • ไม่อนุญาตให้เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ห้ามใช้สไปเดอร์ หุ่นยนต์ ตลอดจนเครื่องมือรวบรวมและดึงข้อมูลในลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาด
  • กระทำการใด ๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของบริษัทที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และ/หรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด และเงื่อนไขที่บริษัทจะประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง

หากบริษัททราบว่าท่านดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดในเว็บไซต์นี้ บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที

 

การจำกัดความรับผิด

ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมด อันรวมถึงข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.geneticorganizer.com และ www.g-organizer.com อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและข้อตกลงสากล ห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยวิธีการใด ๆ โดยมิได้รับการยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน ภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือนักออกแบบ และช่างภาพ ที่ได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทฯ และนำมาใช้งานบนเว็บไซต์ โดยได้รับการยินยอมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

หากพบว่ามีการนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถูกนำเสนอโดยบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ไปทำให้เกิดความเสื่อมเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทไม่มีความรับผิดใด ๆ  ที่เกิดจากเนื้อหา รูปภาพ วีดีโอ หรือข้อความดังกล่าวเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายการฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือการกระทำละเมิดใด ๆ ไม่ว่า ในทางแพ่งหรือทางอาญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับผิดใด ๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ทรัพย์สิน สิทธิ หรือทรัพย์สินใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือโดยประการอื่น

ข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทดังกล่าวนี้ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้ข้อมูล และหรือ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใด ๆ ของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ

 

การชดเชยค่าเสียหาย

ท่านตกลงและยอมรับว่า หากท่านกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ ท่านจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสำหรับทนายทั้งในส่วนของบริษัท และบุคคลภายนอก

 

การแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงขอให้ท่านตรวจดูข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวที่เว็บเพจนี้เป็นระยะ ๆ เมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากที่บริษัทได้โพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เท่ากับท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่ว่าท่านจะได้ตรวจดูการเปลี่ยนแปลงนั้นหรือไม่ก็ตาม 

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากเกิดข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท อันเนื่องมาจากเว็บไซต์ www.geneticorganizer.com และ www.g-organizer.com ท่านและบริษัทตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาท  ถือเป็นการตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากการมีการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้ของบริษัทในอนาคต ย่อมถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของบริษัทที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังกล่าว

 

ติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ โปรดส่งอีเมลมาหาบริษัทที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

รายละเอียดความเป็นเจ้าของเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของ บริษัท จีเนติก ออแกไนเซอร์ จำกัด โดยเป็นผู้กำหนดเนื้อหาของเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว 

Related Articles

สวัสดีค่ะ

รูปและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ห้ามนำไปคัดลอก หรือแก้ไข และเราใช้คุ้กกี้เพื่อความสะดวกในการเข้าชม Privacy Policy

รายละเอียด