ข่าวสารและงานของเรา

event-unlockdown-article

มาตรการจัดงาน Event ในช่วงคลายล็อค ระยะ 4

จัดงานอีเว้นท์อย่างไรในช่วงคลายล็อค ระยะ 4 (COVID-19)

 

ตามที่มีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เกี่ยวกับการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต เช่น การจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า การจัดเลี้ยง งานพิธี การแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในโรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือในสถานที่อื่น ๆ ให้สามารถดำเนินการได้นั้น

ตามราชกิจจานุเบกษา ได้กำหนดมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีมาตรการควบคุมหลัก และ มาตรการเสริม มอบหมายให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อออกคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที่และประเภทของกิจการหรือกิจกรรม หน่วยงานประเมินความพร้อมตามเกณฑ์ หน่วยงานที่ต้องติดตาม กำกับ ดูแล หน่วยงานที่ต้องจัดกำลังสายตรวจ ร่วม ตำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

image

โดยผู้จัดงาน หรือ Event Organizer อย่าง บริษัท จีเนติก ออแกไนเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการจัดงานอีเว้นท์ ประเภท การจัดพิธีเปิดงาน พิธีเปิดบริษัท งานเปิดตัวสินค้า งานประชุม งานสัมมนา งานคูหานิทรรศการ งานแถลงข่าว งานบริการอื่นๆ ด้านกิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ นั้น จะต้องติดตามและเข้าใจมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าผู้จัดจ้าง แขกรับเชิญ ผู้เข้าชมงาน และสื่อมวลชน ในการเข้าร่วมงาน  และร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดระลอก 2 

หน้าที่ของทีมงานจีเนติก ออแกไนเซอร์ จะต้องพึงระลึกอย่างแรก คือ การเลือกสถานที่จัดงานให้กับลูกค้า จะต้องเป็นสถานที่ที่มีมาตรการทางด้านสาธารณสุขตามที่กำหนดทั้งมาตรการควบคุมหลัก และมาตรการเสริม เพราะสถานที่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนจะมารวมตัวกัน หากสถานที่นั้น ๆ มีการจัดการอย่างเหมาะสม ก็จะทำให้การจัดงานเป็นไปอย่างราบรื่น มั่นใจทุกฝ่าย 

หากสถานที่ใดยังขาดมาตรการในบางข้อ แต่ยังเป็นสถานที่ที่ลูกค้ามีความประสงค์ในการจัดงาน ในส่วนนี้ จีเนติก ออแกไนเซอร์ จะต้องเข้าไปแนะนำเพิ่มเติม หรือทำเพิ่มขึ้นระหว่างที่มีการจัดงานโดย บริษัท จีเนติก ออแกไนเซอร์ ​จำกัด

มาตรการควบคุมหลัก ได้แก่

 

 • ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อน และหลังการให้บริการ รวมถึงห้องสุขา และการกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
 • ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
 • ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ 
 • ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนในพื้นที่โดยรอบห่างกัน อย่างน้อย 1เมตร 
 • ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด โดยพิจารณาจัดเป็นรอบเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับ การจัดประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า โดยคิดเกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า4 ตารางเมตรต่อคน รวมทั้งพิจารณา เพิ่มพื้นที่ทางเดิน (walk way) ให้มีสัดส่วนมากขึ้น สาหรับการจัดเลี้ยง งานพิธี การแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต ให้งดเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการดำเนินการอื่นใดที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 
 • ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือ ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียน และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด
 • ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก จัดระบบคิวตามรอบงาน และลงทะเบียนก่อนเข้าและออก จากสถานที่ รวมถึงบริเวณพื้นที่จัดงาน และ พิจารณาใช้ระบบเทคโนโลยีรองรับสาหรับการจัด นิทรรศการ การแสดงสินค้าแบบออนไลน์ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด 

มาตรการเสริม ได้แก่

 

 • มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร และติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน รวมถึง มีห้องแยกกรณีพบผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้ทุกคน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงาน รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่ราชการกำหนด
 • จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายในห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ
 • อาจพิจารณาจัดที่นั่งให้มีระยะห่างในลักษณะ 2 ที่นั่งเว้น 1 ที่นั่งเฉพาะสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี 
 • พื้นที่การรอเข้างานและพื้นที่รอคิว จัดให้มีที่นั่ง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร โดยทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน และให้มีการจัดระเบียบก่อนเข้าและออกจากงาน เพื่อป้องกันผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้
 • พิจารณาเหลื่อมเวลาเปิดและปิดการจัดการ ประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า งานพิธี การจัดเลี้ยง การแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ หรือจัดให้มีการรับและส่งผู้เข้าร่วม กิจกรรม เพื่อลดความแออัดของการใช้บริการ ขนส่งสาธารณะ รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ 
 • ให้คำแนะนำผู้ร่วมกิจกรรม ตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและการจัดกิจกรรม อย่างทั่วถึง ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 
 • ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ระบบการเข้าออก สถานที่โดยไม่แออัด และระบบจองคิวแบบ ออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว 

 

ซึ่งมาตรการหลักและมาตรการเสริมเหล่านี้ หากปฏิบัติได้ครบทุกข้ออย่างเคร่งครัด นอกจากจะเป็นการร่วมมือกับภาครัฐแล้ว ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งการแชร์ผ่าน social network จากผู้เข้าร่วมงาน และการส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่าย PR  หากคุณต้องการจัดงานอีเว้นท์ในช่วงนี้ เพื่อเพิ่มยอดขาย เพิ่มการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อผลตอบรับทางธุรกิจ คุณจะต้องติดตาม ศึกษา เข้าใจ และปฏิบัติตาม หรือต้องการหาผู้ช่วยในการจัดงานอย่างออแกไนเซอร์ คุณควรเลือกบริษัทออแกไนเซอร์ ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่ดีพอ และติดตามข่าวสารการออกกฎระเบียบจากภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ เพื่อภาพลักษณ์ขององค์กรและความปลอดภัย

สนใจให้ บริษัท จีเนติก ออแกไนเซอร์ จำกัด หนึ่งในสมาชิกอุตสาหกรรมไมซ์ ดูแลงานสำคัญของคุณ ติดต่อได้ที่หมายเลข 089-451-4050, 02-640-6270 หรือ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Genetic Organizer : Booth | Event | PR...Live สด ครบจบที่เดียว

Related Articles

สวัสดีค่ะ

รูปและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ห้ามนำไปคัดลอก หรือแก้ไข และเราใช้คุ้กกี้เพื่อความสะดวกในการเข้าชม Privacy Policy

รายละเอียด