ข่าวสารและงานของเรา

Privacy Policy Genetic Organizer

Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

Privacy Policy

นโยบายฉบับนี้ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563

 บริษัท จีเนติก ออแกไนเซอร์ จำกัด (บริษัท) ตระหนักและเคารพในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (ตามคำนิยามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล “นโยบายฉบับนี้” ขึ้นเพื่ออธิบายถึงวิธีการที่บริษัท ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลของท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือช่องทางอื่น ๆ ในอนาคต

 
คำนิยาม

 

บริษัท                 หมายถึง บริษัท จีเนติก ออแกไนเซอร์ จำกัด ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.geneticorganizer.com

ท่าน                  หมายถึง ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ติดต่อ ลูกค้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ บริษัท จีเนติก ออแกไนเซอร์ จำกัด จัดขึ้น

เจ้าของข้อมูล     หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นเจ้าข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคล               หมายถึง บุคคลธรรมดา

ข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งประเภทออนไลน์และออฟไลน์

 

เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์, โปรแกรมแชทแอพพลิเคชั่น (Chat Application) หรือ social network ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ของบริษัท  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกับท่าน จึงขอความยินยอมจากท่านก่อนการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการที่ปลอดภัยและเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการต่อบนเว็บไซต์ของท่านถือว่าท่านได้รับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมให้บริษัทจัดเก็บข้อมูล ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

1.  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท จีเนติก ออแกไนเซอร์ จำกัด กำหนดขึ้นเพื่ออะไร

บริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โดยนโยบายนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และทราบถึงทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์

 

2. บริษัท และ เว็บไซต์ geneticorganizer.com มีการจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

บริษัทจัดเก็บข้อมูลจากท่าน 3 แบบด้วยกัน คือ

  1. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่ระบุความเป็นตัวตนของบุคคลได้ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงตัวตน และเพื่อความมั่นใจว่าท่านคือบุคคล มิใช่บอทหรือสแปม โดยบริษัทจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้จากการที่ท่านเป็นผู้ระบุข้อความเองเท่านั้น จากความประสงค์ต้องการรับข่าวสารจากบริษัท หรือ ต้องการให้บริษัทติดต่อกลับ โดยจะมีเพียง ชื่อ-นามสกุล บริษัท อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ หรือ ข้อความเพื่อทราบความต้องการในการรับบริการจากบริษัทเท่านั้น โดยจัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทและพนักงานของบริษัทเพื่อใช้ในการติดต่อกับท่าน รวมถึงการติดต่อสื่อสารของท่านผ่านช่องทางอื่นๆ ของบริษัท
  2. ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล แต่ไม่เพียงพอที่จะสามารถระบุตัวตน ใช้ติดต่อ หรือระบุตัวบุคคลโดยใช้ข้อมูลเหล่านี้ได้ เช่น เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ จาก cookies การจดจำภาษา รูปแบบตัวอักษรและลูกเล่นบนเว็บไซต์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่บ่งบอกเป็นตัวเลขทางสถิติ แยกประเภทของอุปกรณ์ที่เข้าชม ระยะเวลาที่เข้าชมเว็บไซต์ หรือข้อความลิงค์แหล่งที่มาการเข้าชมเว็บไซต์ เป็นต้น โดยบริษัทจัดเก็บเมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท จากข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และเบราวเซอร์ของท่านที่ใช้ในการเชื่อมต่อ ซึ่งข้อมูลนี้จะทำให้ท่านใช้เวลาโหลดเว็บไซต์ของเราได้เร็วขึ้น และช่วยให้บริษัทปรับปรุงเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น
  3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุความเป็นตัวตนของบุคคลได้ ทั้งการลงทะเบียนแบบออนไลน์และออฟไลน์ สำหรับท่านที่มีความประสงค์เข้าชมงานออนไลน์ หรือร่วมกิจกรรมกับบริษัท เพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับผ่านทางอีเมล์ หรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ที่ท่านให้ไว้ ในการจัดส่งข้อมูล QR-code, Link หรือเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นได้ ทั้งงานอีเว้นท์ออฟไลน์ งานอีเว้นท์ออนไลน์ (Event Online) และ ไลฟ์อีเว้นท์ (LIVE EVENT) 

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ของ บริษัท จีเนติก ออแกไนเซอร์ จำกัด เพื่ออะไร

ข้อมูลที่บริษัทได้จัดเก็บจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ อาทิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่านในเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อปรับแต่งโครงสร้างเว็บไซต์และพัฒนาการใช้งานต่อไปในอนาคต เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าใช้ การสำรวจหาข้อมูล เพื่อทำให้เข้าใจพฤติกรรมและตอบสนองความต้องการของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการ แสดงเนื้อหาโฆษณา ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์เฉพาะสำหรับท่าน เช่น การจัดกิจกรรม จัดอีเว้นท์ จัดสัมมนา การแข่งขัน โปรโมชั่น ติดต่อท่านผ่านทางอีเมล์ หรือ ช่องทางการติดต่อที่ท่านเป็นผู้ระบุด้วยตัวเอง

 

4. ความเป็นส่วนตัว ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัท และ geneticorganizer.com

บริษัทเป็นเจ้าของข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บบนเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยท่านเป็นผู้ระบุเองในการสมัครรับข่าวสารและการติดต่อบริษัท จะไม่ถูกจำหน่าย แลกเปลี่ยน ถ่ายโอน หรือมอบให้แก่บริษัทอื่นไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม โดยไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน ยกเว้น ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการลงทะเบียนเข้าชมงานออนไลน์ ที่มีบริษัทว่าจ้างให้บริษัท จีเนติก ออแกไนเซอร์ จำกัด เป็นผู้จัดงาน และรับผิดชอบในการจัดทำแบบฟอร์มลงทะเบียนผ่านทางบริษัท จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมงานอีเว้นท์ เข้าร่วมฟังสัมมนา หรือเข้าร่วมโปรโมชั่นใด ๆ ก็ตาม ที่บริษัทผู้ว่าจ้างได้กำหนดขึ้น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากการลงทะเบียนของท่าน โดยบริษัทไม่มีสิทธิ์ก้าวล่วงในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทผู้ว่าจ้าง ในการนำข้อมูลของท่านไปใช้

 

5. การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สาม การแลกเปลี่ยนข้อมูล

บริษัทไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และรับสมัครรับข่าวสาร ข้อมูลการติดต่อกลับ ในลักษณะเจาะจงเป็นรายบุคคลแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม Geneitcorganizer.com  มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

  • กับบริษัทอื่นซึ่งได้ให้บริการแก่บริษัท เช่น Analytics โดย Geneitcorganizer.com อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการหรือได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Geneitcorganizer.com  ซึ่งผู้ให้บริการภายนอกเหล่านี้อาจเป็นการให้บริการประเภท ช่วยในการประมวลผลการทำรายการ วิเคราะห์สถิติ ส่งโฆษณา วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งาน เป็นต้น 
  • กับบริษัทผู้ว่าจ้างให้บริษัท จีเนติก ออแกไนเซอร์ จำกัด ดำเนินการจัดงานและจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงาน บริษัทผู้ว่าจ้างมีสิทธิได้รับข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ดังที่กล่าวไว้แล้วในข้อ 4 ซึ่งท่านจะต้องศึกษาข้อมูลนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทผู้ว่าจ้างนั้น ๆ เอง และบริษัท จีเนติก ออแกไนเซอร์ จำกัด ไม่เกี่ยวข้องใด ๆ หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น

 

6.  การรักษาข้อมูล

บริษัทมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ การเปิดเผยและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น firewall, การเข้ารหัสความปลอดภัยในการเข้าเว็บไซต์โดยใช้ https, การควบคุมและการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล รวมถึงตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีอยู่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 

7.  ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยข้อมูลของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว จะถูกจัดเก็บไว้ตลอดจนกว่าท่านจะบอกเลิกรับข่าวสารด้วยตัวท่านเอง สำหรับข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ โปรดอ่านนโยบายคุ้กกี้

 

8.  การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทใช้อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ หรือ social network ที่ท่านได้ให้ไว้เพื่อส่งข้อมูลและอัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท หรือข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ต้องการรับข่าวสารจากทางบริษัทแล้ว เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความประสงค์ถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อใดก็ได้ จากการกดปุ่มยกเลิกรับข่าวสารได้ที่ด้านล่างของอีเมล์แต่ละฉบับที่บริษัทส่งให้ท่าน

 

9.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทได้จัดทำแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อระบุตัวตน มีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ โดยนําหลักฐานที่ระบุตัวตนของท่านที่ใช้ลงทะเบียน ได้แก่ บัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หรือหลักฐานอื่นๆ ตามแต่กิจกรรมนั้นจะระบุไว้ ตามสถานที่ข้อ 10

 

10.  จะติดต่อขอข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ไหน

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะของตนเองได้ที่ บริษัท จีเนติก ออแกไนเซอร์ จำกัด  สำนักงานใหญ่ 1142 ซอยชานเมือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 02-640-6270 หรือ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยการติดต่อต้องเป็นอีเมล์ที่ท่านใช้ลงทะเบียนเท่านั้น

 

11.  การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายฉบับนี้

เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ การบริการ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว เราจึงขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อท่านจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุด

ท่านรับทราบว่า การดำเนินการบนเว็บไซต์นี้ เราถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

Related Articles

สวัสดีค่ะ

รูปและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ห้ามนำไปคัดลอก หรือแก้ไข และเราใช้คุ้กกี้เพื่อความสะดวกในการเข้าชม Privacy Policy

รายละเอียด